EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Zmiany dla Klientów Indywidualnych

Szanowni Państwo,

Z dniem 19.04.2021 roku zmianie ulegają:

  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych - ZOBACZ REGULAMIN
  • Regulaminie kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu - ZOBACZ REGULAMIN
  • Regulamin karty przedpłaconej w Banku Spółdzielczym w Reszlu - ZOBACZ REGULAMIN

Najważniejsze zmiany to:

  1. Udostępnienie kart debetowych dla osób małoletnich powyżej 13. roku życia i częściowo ubezwłasnowolnionych dla umów zawartych od 1.04.2021 r.
  2. Wdrożenie funkcjonalności informowania o marży, jaką bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego - wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

W przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej, w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta rachunku Klienta, Bank BPS S.A. przesyła Klientowi wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Klienta w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana jest w odniesieniu do każdej Karty wydanej do rachunku.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry