EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Kredyty

Kredyty na działalność gospodarczą

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, o charakterze odnawialnym, przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Dopuszczalny debet w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Kredyt płatniczy

Udzielany jest przedsiębiorcom o utrwalonej dobrej kondycji finansowej, w przypadku przejściowego braku środków na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, do wysokości tych zobowiązań.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym, przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna jest kredytem przeznaczonym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego), na finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz na refinansowanie kredytów udzielonych przez Bank i inne banki.

Pożyczka

Bank udziela pożyczek na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredyt „Szybka gotówka dla Firm”

Kredyt „Szybka gotówka dla Firm” to kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony na finansowanie krótkoterminowych bieżących potrzeb finansowych Klientów, wynikających z działalności gospodarczej.

Kredyt „Szybka Inwestycja”

Bank udziela kredytów „Szybka inwestycja” z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji związanych z:

  • zakupem środków transportu
  • zakupem maszyn i urządzeń
  • zakupem nieruchomości
  • spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku
  • wykupem środków trwałych z leasingu.

Kredyty pomostowe dla klientów instytucjonalnych

Kredyt Unia Biznes

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczenie cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie.

Kredyt Unia Super Biznes

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie 95% przewidywanych kosztów projektu, obejmujący część pomostową spłaconą z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłaconą ze środków własnych.

Kredyty na finansowanie jednostek samorządu terytorialnego

W ofercie posiadamy kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ze względu na przeznaczenie kredytu możemy wyróżnić:

  • a) kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • b) kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego,
  • c) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zapraszamy do naszych placówek
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnieniu dokumentacji - KONTAKT

Do góry