EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Zebranie Przedstawicieli 2024

W dniu 26 czerwca2024 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Reszlu. Po stwierdzeniu wymaganego kworum, rozpoczęto obrady. Zarząd Banku zaprezentował Sprawozdanie z działalności Banku za rok ubiegły, osiągnięte wyniki finansowe wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2023. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprezentował Przedstawicielom sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. W ramach przyjętego porządku obrad Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu, dokonano podziału nadwyżki bilansowej wypracowanej w 2023 r., zatwierdzono Kierunki działania Banku na rok 2024 oraz podjęto szereg ważnych Uchwał.

Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza podziękowali wszystkim pracownikom za zaangażowanie, podkreślając, że osiągnięte wyniki Banku to ich zasługa.

 

Bank Spółdzielczy w Reszlu
Do góry