EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Kredyty na finansowanie działalności gospodarstw rolnych:

1. KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.

2. KREDYT W RACHUKU BIEŻĄCYM

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności rolniczej.

3. KREDYT PŁATNICZY

Kredyt płatniczy jest krótkoterminowym kredytem nieodnawialnym, przeznaczonym na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności.

4. KREDYT REWOLWINGOWY

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym, przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, wytworzeniem i sprzedażą produktów i towarów o charakterze rolniczym lub świadczeniem usług oraz z procesem rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym, które wynikają z prowadzonej działalności rolniczej.

5. KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny – przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie środków transportu, zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakupie gruntów rolnych, budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

6. KREDYTY PREFERENCYJNE

Bank współpracuje z instytucjami państwowymi celem oferowania Klientom korzystnych warunków kredytowych. W ramach zawartych umów z tymi instytucjami, Bank udziela kredytów preferencyjnych.

7. KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Kredytowa linia hipoteczna jest kredytem przeznaczonym na finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego), na finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą oraz na refinansowanie kredytów udzielonych przez Bank i inne banki.

8. POŻYCZKA

Bank udziela pożyczek na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą.

9. Linia kredytowa SUPER AGRO

Linia kredytowa SUPER AGRO to szansa na szybkie sfinansowanie dowolnych nakładów związanych z bieżącą działalnością, remontami i inwestycjami w gospodarstwie rolnym. Więcej informacji

10. Kredyt inwestycyjny "Agro Inwestycja"

Do góry