Zebranie Przedstawicieli

W dniu 30 maja br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Reszlu, które podsumowało wyniki działalności n/ Banku za 2016 r. W obradach uczestniczyli członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, delegaci oraz zaproszeni goście.

Zebranie Przedstawicieli – najwyższy organ Banku- zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło wszystkim Członkom Zarządu absolutorium za działalność w roku 2016 i podjęło szereg Uchwał, w tym uchwałę o kierunkach działalności Banku na 2017 r. oraz o podziale nadwyżki bilansowej za rok ubiegły.

W trakcie dyskusji wyrażono słowa uznania dla Zarządu za dobre wyniki w zakresie prowadzonej działalności bankowej jak i dla pracowników za ich profesjonalizm oraz gratulowano dynamicznego rozwoju i wzrostu skali działania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w Zebraniu Przedstawicieli.

Do góry