Nowy regulamin osób fizycznych

Informacja o zmianie Regulaminów dla osób fizycznych

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, iż z dniem 5.05.2019r. wejdą w życie zmienione:

- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

- Regulamin kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu

- Regulamin karty przedpłaconej w Banku Spółdzielczym w Reszlu

Najważniejsze zmiany dotyczą:

- wprowadzenia procedury silnego uwierzytelnienia zapewniającego ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:

   a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty,

   b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie Posiadacz rachunku/ Użytkownik karty,

   c) cechy charakterystyczne Posiadacza rachunku/ Użytkownika karty,

będących integralną częścią tego uwierzytelniania oraz niezależnych w taki sposób, że naruszenie jednego z tych elementów nie osłabia wiarygodności pozostałych;

- wprowadzenie definicji dane biometryczne;

- wprowadzenie usług:

   a) usługa dostępu do informacji o rachunku,

   b) usługa inicjowania transakcji płatniczej,

   c) usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym;

Niniejsze Regulaminy dostosowano do obowiązujących przepisów prawa w tym Dyrektywy PSD2.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminu w przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku propozycji zmian do Regulaminu, Posiadacz rachunku ma prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, przed planowaną datą wprowadzenia zmian.

Pełna treść:

- „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Reszlu”;

- „Regulaminu kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu”;

- „Regulaminu karty przedpłaconej w Banku Spółdzielczym w Reszlu”.

dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internetowej oraz w systemie bankowości elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku.

 

Bank Spółdzielczy w Reszlu
Do góry