Nowy regulamin osób fizycznych

Informacja o zmianie Regulaminów dla osób fizycznych

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, iż z dniem 20.12.2018 r. wejdzie w życie zmienione:

- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

- Regulamin kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu

- Regulamin karty przedpłaconej w Banku Spółdzielczym w Reszlu

Najważniejsze zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dwóch terminów rozpatrywania reklamacji, w zależności od rodzaju usługi, jakiej dotyczy:
   w szczególności wprowadzenie nowego okresu 15 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji
   płatniczych (nie więcej niż 35 dni dla szczególnie skomplikowanych przypadków wymagających dodatkowej
   analizy);

- uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego;

- określenie odpowiedzialności Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej oraz nowego
   procesu obsługi reklamacji w przypadku transakcji nieautoryzowanych.

Ponadto dostosowano, do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zapisy dotyczące zasad korzystania z produktów bankowych przez osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione oraz ich przedstawicieli ustawowych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminu w przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku propozycji zmian do Regulaminu, Posiadacz rachunku ma on prawo do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, przed planowaną datą wprowadzenia zmian.

Pełna treść:

- „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym
   w Reszlu”;

- „Regulamin kart debetowych w Banku Spółdzielczym w Reszlu”;

- „Regulamin karty przedpłaconej w Banku Spółdzielczym w Reszlu”.

dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internetowej oraz w systemie bankowości elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku.

 

Bank Spółdzielczy w Reszlu
Do góry