Nowy regulamin osób fizycznych

Informacja o zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że od dnia 8 sierpnia 2018r. wchodzi w życie nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”, który zastępuje dotychczasowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” obowiązujący od 22 października 2012r.

Potrzeba wprowadzenia ww. zmian wynika między innymi z obowiązku dostosowania zapisów Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa, w tym do:

  1. Ustawy z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 1997) implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego;
  2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

Główne zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia do oferty produktowej Banku Podstawowego rachunku płatniczego, przeznaczonego dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego
    w walucie polskiej, umożliwiającego wykonywanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych);
  • doprecyzowanie zapisów związanych dot. usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym;
  • wprowadzenie zapisów dot. sposobu przekazywania dokumentu dot. opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Liczymy, że zaproponowane zmiany w Regulaminie spotkają się z Państwa akceptacją.

Pełny tekst "Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych" obowiązującego od 8 sierpnia 2018r. dostępny jest poniżej oraz w placówkach Banku.

W przypadku niezaakceptowania proponowanych zmian, mają Państwo prawo złożenia wypowiedzenia umowy dotyczącej prowadzonych rachunków, zgodnie z trybem w niej określonym. Brak Państwa sprzeciwu wobec powyższych zmian do dnia wejścia ich w życie traktowany będzie, jako ich akceptacja.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Reszlu

Do góry