Deklaracja Zarządu Banku Spółdzielczego w Reszlu w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

Zarząd Banku świadomy zagrożeń oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne czynności, mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym w Reszlu.

Bank Spółdzielczy stosuje się do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej.

Bank stosuje również rozporządzenia Unii Europejskiej wprowadzające szczególne środki ograniczające w stosunku do niektórych osób, podmiotów lub grup w celu zamrażania ich wartości majątkowych.

W Banku zostały ustanowione wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej.

Procedury wewnętrzne określają w szczególności zasady:

  • oceny ryzyka prania pieniędzy,
  • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • weryfikacji klientów i stron transakcji z listami sankcyjnymi w celu zamrażania wartości majątkowych,
  • identyfikacji i weryfikacji zleceniodawców przekazów pieniężnych powyżej równowartości 1.000 euro,
  • rejestrowania i raportowania transakcji powyżej równowartości 15.000 euro,
  • analizowania i raportowania transakcji podejrzanych,
  • przechowywania dokumentacji,
  • szkolenia pracowników,
  • prowadzenia kontroli wewnętrznych.

W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, powołano komórkę organizacyjną i wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację tych obowiązków. Zarząd Banku dokłada starań, by odpowiedzialna komórka organizacyjna posiadała odpowiednie środki umożliwiające realizację powierzonych zadań.

Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - polskiej jednostki analityki finansowej.

Bank nie nawiązuje współpracy z „bankami fikcyjnymi” i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności. Zarząd Banku zapewnia, że rozwiązania stosowane w Banku Spółdzielczym w Reszlu, w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu podlegają stałemu udoskonalaniu.

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W RESZLU


Bank Spółdzielczy w Reszlu 11-440 Reszel, ul. Kolejowa 4, tel. 89 755-34-00
Polityka prywatności | Oprocentowanie | Opłaty i prowizje | Placówki i bankomaty | BFG | Kursy walut
Godziny graniczne realizacji przelewów | zu akceptowane przez Bank | zu nieakceptowane przez Bank

Ta strona została odwiedzona 131298 razy

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!