EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Reszlu zawiadamia,
że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku

zwołał na dzień 26 czerwca 2024 roku

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU

Zebranie odbędzie się w Hotelu „AGROS” w Kętrzynie, ul. Kasztanowa 1.

I   termin   -   26 czerwca 2024 r. o godz. 1000

II   termin   -   26 czerwca 2024 r. o godz. 1015 *

* Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybory Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przyjęcie zmian w Statucie Banku – podjęcie Uchwały.
 7. Dokonanie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2023.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023r. wraz z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Reszlu za 2023r., oraz funkcjonowania polityki wynagradzania.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku w 2023r. oraz sprawozdania finansowego Banku za 2023r.
 10. Rozpatrzenie kierunków działalności Banku na 2024 rok.
 11. Przedstawienie informacji z wykorzystania środków z Funduszu Społeczno-Kulturalnego
  i Nagród w 2023r.
 12. Przedstawienie wniosków polustracyjnych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2023 roku,
  • zatwierdzenia dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Reszlu za 2023 rok,
  • zatwierdzenia dokonanej oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Reszlu,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2023 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok,
  • udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium za działalność w 2023 roku,
  • podziału zysku za rok obrotowy 2023,
  • uchwalenia kierunków działalności Banku na 2024 rok,
  • uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Reszlu”,
  • uchwalenia „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Reszlu”,
  • przyjęcia wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji działalności Banku za okres od 01.10.2020r. do 30.09.2023r.
 14. Wybór Delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
 15. Dyskusja.
 16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, roczne sprawozdanie z działalności Banku wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego ZP oraz protokół z poprzedniego ZP i projekty wnoszonych na ZP uchwał są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Reszlu, ul. Kolejowa 4.

               ZARZĄD

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

            W RESZLU

Do góry